Wojewódzki Urząd Pracy

Poradnictwo zawodowe na najwyższym poziomie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, posiadającą siedzibę w Szczecinie i Filię
w Koszalinie i swoją działalnością obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego.

Rozmowa z doradcą zawodowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie obejmować może następujące zagadnienia:

  • określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych
  • określenie preferencji i predyspozycji zawodowych
  • opracowanie indywidualnego planu działania
  • przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego
  • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
  • wsparcie psychiczne i wzmocnienie pozytywnej motywacji

 

Zapraszamy na nasze stoisko targowe wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje na temat rynku pracy lub potrzebują wsparcia i wskazówek dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy

Adresse:

ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy funkcjonują dwa Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – w Szczecinie i Koszalinie, których działania koncentrują się:

  • na prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla różnych grup odbiorców: bezrobotnych, poszukujących pracy, z niepełnosprawnością, młodzieży wchodzącej na rynek pracy, osób zagrożonych marginalizacją, powracających na rynek pracy. Poradnictwo zawodowe ma umożliwić uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycie lub rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzeniu badań zainteresowań i  uzdolnień zawodowych,
  • gromadzeniu, opracowywaniu i upowszechnianiu informacji zawodowej,
  • pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników.  

Ponadto, WUP świadczy usługi EURES  – to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Bildungs- und/oder Stellenangebote (m/w/d)

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Mittelschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife

Bildungs- und/oder Stellenangebote (m/w/d)

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Mittelschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife